Skip to content

Tiedotteet, lausunnot ja kannanotot

Tiedote 28.2.2019: Maakunnallisten järjestöjen ääni kuuluviin!

SOTUNETin tuoreen kyselyn perusteella maakunnallisten järjestöjen toimijat toivovat enemmän vuoropuhelua sekä maakuntien välille että valtakunnan tason suuntaan.Maakuntiin tulisi luoda tiedontuotannon yhteiset tavat sosiaali- ja terveysjärjestöille. Tällä tiedollaselkiytettäisiin ja tehtäisiin näkyväksi järjestöjen moninaista työtä sekä rajapintoja kuntien ja maakunnan kanssa.

”Tarvitaan lisää yhteistyötä ja yhdessä tekemistä maakunnallisten järjestöjen välille. Kokoamalla maakunnallisten järjestöjen näkemykset yhteen voidaan parhaiten vaikuttaa valtakunnalliselle tasolle ja vahvistaa moniäänistä vuoropuhelua”, toteaa SOTUNET -neuvottelukunnan puheenjohtaja Veli-Matti Ahtiainen Lapin Sosiaali- ja terveysturvayhdistyksestä.

Sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunta SOTUNET selvitti vuodenvaihteessa 2018-2019 maakunnallisten verkostojärjestöjen toiveita maakuntatason keskinäiselle sekä maakuntien ja valtakunnallisen tason väliselle yhteistyölle. Samalla kartoitettiin maakunnallisten verkostojärjestöjen maakunnalliseen tiedontuotantoon liittyviä yhteisiä kehittämistarpeita. Tässä kyselyssä verkostojärjestöllä tarkoitettiin maakunnallista ”järjestöjen järjestöä”, jonka tehtäväkenttään kuuluu mm. maakunnallisen järjestökentän yhteistyön kehittäminen ja erilaisten tukipalveluiden tarjoaminen yhdistyksille. Kyselyyn vastasi verkostojärjestötoimijoita eri puolilta Suomea.

”Olen vakuuttunut, että alueellisella ja maakunnallisella tiedontuotannolla yhteistyössä SOSTE ry:n kanssa saamme luotua entistä todenmukaisempaa kuvaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnan tilasta, palveluista ja ammatillisesta järjestötyöstä eri puolilla Suomea. Tällä tiedolla on suuri merkitys erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kentällä sekä sote-sektorilla, jossa järjestöjen rooli on merkittävä”, kommentoi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen toiminnanjohtaja Elina Pajula.

Kannanotto 15.3.2017: Vaakalaudalla yhdenvertaisuus ja integraatio – tarvitaan aikalisä

Sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunta ehdottaa aikalisää ja asianmukaista valmistelua ennen valinnanvapausuudistuksen eteenpäin viemistä lausunnossaan 15.3.2017. Erityisesti lausunnossa nähdään riskialttiina tekijänä sosiaalipalveluiden jääminen uudistuksessa lapsipuolen asemaan. Jos valinnanvapausjärjestelmä joudutaan käynnistämään ilman riittävää tietopohjaa, tästä voi aiheutua ongelmia, joita on myöhemmin vaikeaa tai työlästä korjata.
Tällä hetkellä uudistuksesta on tullut yhä enemmän terveysuudistus tasapainoisen sote-uudistuksen sijaan. Hakeutuminen sosiaalipuolen palveluihin sote-keskuksen kautta on tehty hitaaksi.

Asiakkaan ja asukkaan pitäisi olla koko uudistuksen keskiössä. Asukaslähtöisten toimintamallien kokeilu ja arviointi on kuitenkin vielä alkutekijöissään. Lisäksi järjestöjen rooli sekä palveluiden tuottajana että kansalaisyhteiskunnan toimijana on epäselvä. Järjestöjen mahdollisuus toimia täytyy turvata sote-uudistuksen kaikissa vaiheissa ja yhtiöittämisvelvoitteet täytyy purkaa.

Valmisteluun on näin ollen otettava aikalisä. Puuttuvat pykälät pitää kirjoittaa ensin auki ja meneillään olevat valinnanvapauskokeilut pitää arvioida kriittisesti ja puolueettomasti. Sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunta suhtautuu valinnanvapauden lisäämiseen erityisesti peruspalveluissa myönteisesti, vaikkakin se tulee lisäämään palveluohjauksen tarvetta. Valinnanvapaus pitää kuitenkin toteuttaa suppeammassa muodossa niin, ettei se vaaranna integraatiota. Uudistuksen vaatimat moninaiset muutokset tulevat vaikuttamaan kaikkeen toimintaan. Sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunta yhtyykin lakiesityksen vaikuttavuusarvioon siitä, että toimeenpanolle täytyy varata riittävästi aikaa ja sitä täytyy kokeilla rajatussa kohdeympäristössä ennen laajoja käyttöönottoja.

(Lisätty 31.3.2017)